Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy - Graafikko & kuvittaja - Lapua, etelä-pohjanmaa

Käyttöehdot

Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy
Päivitetty: 07.04.2024

1. Johdanto

Tämä dokumentti asettaa ehdot, joiden mukaisesti Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy, tässä tekstissä ”Palveluntarjoaja”, tarjoaa graafisen suunnittelun jatkuvia palveluita, jäljempänä ”Palvelu”, asiakkaille, jäljempänä ”Asiakas”. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä ehdot käyttääkseen Palvelua.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu mahdollistaa Asiakkaalle jatkuvan ja ennakoitavan pääsyn graafisen suunnittelun palveluihin kiinteää maksua vastaan, ilman tarvetta erillisille projektikohtaisille sopimuksille.

3. Oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas toimittaa kaikki palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja materiaalit Palveluntarjoajalle kirjallisessa muodossa. Asiakas vastaa toimitettujen materiaalien lainmukaisuudesta ja siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Asiakkaalla on oikeus päästä käsiksi Palvelun tuottamaan materiaaliin ja projektikansioon.

Asiakas vakuuttaa, että kaikki suunnitteluprosessin aikana projektiin sisällytettäväksi toimitetut materiaalit ovat Asiakkaan omistuksessa eivätkä loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikkiin immateriaalioikeuksiin ja julkisuusoikeuksiin.

4. Palveluntarjoajan sitoumukset

Palveluntarjoaja sitoutuu suorittamaan Palvelun ammattitaidolla ja sovitussa aikataulussa, sekä käsittelemään kaikki Asiakkaan toimittamat tiedot luottamuksellisesti. Palveluntarjoaja informoi Asiakasta etukäteen mahdollisista Palvelun muutoksista tai keskeytyksistä.

5. Maksuehdot

Palvelusta peritään paketin mukaan kuukausittainen kiinteä maksu, joka laskutetaan etukäteen. Asiakkaan on huolehdittava maksujen ajantasaisuudesta. Laskutustiedot ja 14 vrk maksuehdot esitetään selkeästi kussakin laskussa.

6. Immateriaalioikeudet

Palvelun tuottamat työt ja materiaalit siirtyvät Asiakkaan omistukseen ja ilman rajoituksia maksun suorittamisen jälkeen. Palveluntarjoaja varaa mahdollisuuden käyttää julkisesti tuotettua materiaalia referenssinä omissa markkinointitarkoituksissaan (sosiaalinen media, verkkosivusto jne.) ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. Käyttöehdot ja hyväksyntä

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä ehdot. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on täysi oikeudellinen kapasiteetti hyväksyä nämä ehdot. Kuluttaja-asiakkaiden tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja näin ollen täysi-ikäisiä Suomen lain mukaisesti. Yritysasiakkaiden edustajan tulee varmistaa, että hänellä on valtuudet ja oikeudellinen asema tehdä kauppaa Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy:n kanssa yrityksen nimissä. Käyttämällä Palvelua Asiakas vahvistaa näiden ehtojen hyväksymisen ja vakuuttaa täyttävänsä edellä mainitut vaatimukset.

8. Kielletyt toiminnot

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia kaikessa Palvelun käytössään ja välttämään toimintaa, joka on lainvastaista tai joka voisi haitata Palvelun toimintaa tai turvallisuutta. Erityisesti asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

  • Lainvastaisiin tai luvattomiin tarkoituksiin, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tietokantojen tai hakemistojen luomiseen ilman Palveluntarjoajan nimenomaista lupaa.
  • Toimiin, jotka suoraan tai epäsuorasti häiritsevät tai heikentävät Palvelun toimintaa tai turvallisuutta, mukaan lukien palvelunestohyökkäykset, luvaton pääsy tai muut toimet, jotka kuormittavat kohtuuttomasti Palvelun infrastruktuuria.
  • Kaupallisiin pyrkimyksiin ilman Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa. Tämä sisältää kaikenlaisen Palvelun käytön, joka pyrkii tuottamaan voittoa ilman Palveluntarjoajan hyväksyntää.
  • Palvelun, sen käyttäjien tai kolmansien osapuolten haittaamiseen, häiritsemiseen tai muuhun kielteiseen vaikuttamiseen. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, haittaohjelmien levittämiseen, harhaanjohtavaan toimintaan tai tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen.
  • Mihinkään toimintaan, joka kilpailee Palveluntarjoajan kanssa tai on ristiriidassa Palveluntarjoajan liiketoiminnallisten etujen kanssa.


Palveluntarjoaja pidättää oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien Palvelun käyttöoikeuden välitön keskeyttäminen ilman ennakkovaroitusta, mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja. Lisäksi asiakas on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle kaikista toiminnastaan aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oikeudenkäyntikulut ja muut oikeudelliset kulut.

Palveluntarjoaja kehottaa kaikkia käyttäjiä ilmoittamaan mahdollisista epäilyttävistä toiminnoista, jotta voidaan ylläpitää Palvelun laadukkuutta ja turvallisuutta.

9. Palautukset ja hyvitykset

9.1. Yritysten väliset kaupat (B2B):

Yritysten välisissä digitaalisten palveluiden tai sisältöjen kaupoissa noudatetaan sopimusvapauden periaatetta. Mikäli työn toteuttaminen on aloitettu Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella, katsotaan asiakkaan hyväksyneen, ettei hänellä ole oikeutta peruuttaa tilaustaan tämän jälkeen.

Palveluntarjoaja kuitenkin arvioi hyvityspyynnöt tapauskohtaisesti ja tekee päätökset omassa harkinnassaan. Hyvityksiä ei myönnetä tilanteissa, joissa toimituksen puutteet johtuvat asiakkaan antamasta virheellisestä tiedosta tai sellaisista ulkoisista olosuhteista, joita palveluntarjoaja ei pysty hallitsemaan.

Jos palvelu ei vastaa tilaussopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen mail@pasituomaala.com viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän sisällä palvelun toimituksesta.

Jos Asiakas vaatii hyvitystä ensimmäisen palvelun käyttökuukauden aikana, kaikki Palveluntarjoajan tuottamat materiaalit jäävät yhtiön omistukseen, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää niitä missään muodossa. Lisäksi Asiakkaan tulee myös poistaa kaikki lataamansa materiaalit tai muulla tavoin hallussaan pitämät materiaalit kaikista mahdollisista tallennuspaikoista ja palvelimilta.

Mikäli hyvitys katsotaan aiheelliseksi, veloitetaan jäljellä olevasta laskutuskaudesta 25 %:n suuruinen maksu.

9.2. Yrityksen ja kuluttajan väliset kaupat (B2C):

Kuluttaja-asiakkaalla on lakisääteinen oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa ilman erityistä syytä. Peruutusaika alkaa siitä päivästä, kun tilaussopimus on tehty. Mikäli palvelun toimittaminen tai digitaalisen sisällön luovutus aloitetaan ennen peruutusajan päättymistä kuluttajan nimenomaisesta suostumuksesta, kuluttaja-asiakas menettää oikeutensa peruuttaa tilaus.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi kuluttaja-asiakkaan tulee ilmoittaa päätöksestään Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen mail@pasituomaala.com. Tilauksen peruutuksen myötä Palveluntarjoaja sitoutuu palauttamaan kaikki kuluttajalta saadut maksut viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusilmoituksen vastaanottamisesta. Palautus suoritetaan samaa maksuvälinettä käyttäen, jolla alkuperäinen maksu suoritettiin, ellei toisin ole sovittu.

Jos Kuluttaja-asiakas vaatii hyvitystä ensimmäisen palvelun käyttökuukauden aikana, kaikki Palveluntarjoajan tuottamat materiaalit jäävät yhtiön omistukseen, eikä Kuluttaja-asiakkaalla ole oikeutta käyttää niitä missään muodossa. Lisäksi Kuluttaja-asiakkaan tulee myös poistaa kaikki lataamansa materiaalit tai muulla tavoin hallussaan pitämät materiaalit kaikista mahdollisista tallennuspaikoista ja palvelimilta.

10. Palvelun peruutus ja tauottaminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai väliaikaisesti keskeyttää, eli tauottaa, Palveluntarjoama palvelu kirjallisesti milloin tahansa. Peruutus astuu voimaan heti seuraavan laskutuskauden alkaessa, ja aiemmin maksettuja maksuja ei palauteta. Tauotetun palvelun voi aktivoida uudelleen, mutta se tulee ottaa käyttöön 12 kuukauden sisällä tauotuksesta. Jos palvelua ei käytetä 12 kuukauden aikana, se katsotaan peruutetuksi, eikä maksuja palauteta tai hyvitetä. Kaikki ehdot noudattavat Suomen kuluttajasuojalakia ja on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille joustavuutta palvelun käytössä.

Asiakkaan tilaus uusiutuu automaattisesti tilauskauden lopussa, ellei Asiakas peruuta tilausta ennen kyseisen tilauskauden loppua. Peruutus tulee voimaan heti seuraavan laskutuskauden alkaessa.

11. Muutokset ja päivitykset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluun ja näihin käyttöehtoihin. Asiakasta informoidaan merkittävistä muutoksista etukäteen.

12. Palvelukatkokset

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun katkotonta saatavuutta ja on vapaa vastuusta mahdollisten katkosten aiheuttamista haitoista.

13. Sovellettava laki

Näitä ehtoja sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaisesti, ja mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda ratkaisuun, asia voidaan viedä Suomen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

14. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään Asiakkaan maksamiin palvelumaksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

15. Yhteydenotto

Asiakkailla on mahdollisuus ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan sähköpostitse (mail@pasituomaala.com) tai puhelimitse (+358 50 5865 158, ma-pe 8.00–16.00) kaikissa Palveluun liittyvissä asioissa.

16. Lisäkustannukset

Projektiin liittyvät erilliset hankinnat, kuten maksulliset fontit ja lisenssit, eivät kuulu kiinteään kuukausimaksuun. Asiakkaan on hankittava tarvittavat lisenssit itse, ja Palveluntarjoaja auttaa tarvittaessa hankinnassa.

17. Ylivoimainen este (force majeure)

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai toimituksen epäonnistumisesta, joka johtuu olosuhteista, jotka ovat Palveluntarjoajan kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella. Tällaisia olosuhteita ovat, mutta eivät rajoitu, luonnonmullistukset, sota, terrorismi, mellakat, hallitusten toimet, lakot, vakava sairastuminen tai muut työtaistelutoimenpiteet, tai muut vastaavat force majeure -tilanteet. Mikäli tällainen tilanne estää tai viivästyttää Palveluntarjoajan kykyä suorittaa tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, Palveluntarjoajan velvoitteiden suorittamista pidetään keskeytettynä niin kauan kuin kyseinen force majeure -tilanne jatkuu. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viipymättä mistä tahansa force majeure -tilanteesta, joka vaikuttaa Palvelun toimitukseen. Palveluntarjoaja pyrkii kohtuullisin ponnisteluin rajoittamaan tällaisten tilanteiden vaikutusta ja jatkamaan velvoitteidensa täyttämistä heti, kun se on jälleen mahdollista.

18. Työajat ja lomat

Taustalla toimii ihminen, jonka vuoksi Palveluntarjoaja suorittaa työt normaalina työaikana, joka on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00 Suomen aikaa. Asiakkaan on otettava huomioon aikatauluttaessaan projektejaan Palveluntarjoajan ilmoittamat loma-ajat ja muut poikkeukset, jotka voivat vaikuttaa Palvelun toimitusaikoihin.

19. Yhteystiedot

Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy

  • mail@pasituomaala.com,
  • +358 50 5865 158
  • Avoinna ma-pe 8.00–16.00